Sticky effect HTML
Regulamin
.

Termy Szaflary

Regulamin obiektu

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i udostępniania atrakcji na terenie obiektu „Termy Szaflary” w tym w szczególności zasady udostępniania basenów termalnych, strefy wellness/saunarium oraz świadczenia usług noclegowych. Obejmuje on również obowiązki i uprawnienia osób korzystających z usług i atrakcji obiektu (dalej jako: goście lub użytkownicy). Postanowienia regulaminu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu gości oraz sprawnego funkcjonowania obiektu.

2. Administratorem obiektu jest: Termy Szaflary spółka z o.o. spółka jawna

3. Niniejszy regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.termyszaflary.com oraz w recepcji obiektu.

4. Wchodząc na teren obiektu, przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych usług i urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem a także instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz saun i stosować się do przewidzianych w nich zasad.

5. Zakup biletu wstępu (jednorazowego/karnetu/promocyjnego) lub wykupienie innych oferowanych usług oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.

7. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

8. Obiekt czynny jest codziennie od 8.00 do 22.00. Atrakcje basenowe wyłączane są o godzinie 21.50. Od godziny 22.00 dopłata za przekroczony czas pobytu na terenie basenów, szatni lub strefy wellness/saunarium wynosi 3zł za każdą rozpoczętą minutę.

9. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów i żucia gumy,
b) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
c) wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach
szklanych,
e) wprowadzania i przebywania zwierząt,
f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
g) prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora obiektu,

10. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.

11. Obiekt Termy Szaflary jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy (odwiedzający) wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, np. dotyczących
uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem. Monitoring może być udostępniony na żądanie gościa jedynie w przypadku zgłoszenia zdarzenia na Policję i tylko poprzez udostępnienie nagrań odpowiedniej jednostce Policji.

12. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu oraz czasowego ograniczenia zakresu świadczonych usług z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora(np. złych warunków atmosferycznych itp.)bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.

13. Zasady odpłatności za usługi opisane zostały w „regulaminie odpłatności za usługi” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i będącym integralną częścią niniejszego regulaminu. Zasady odpłatności za usługi noclegowe przewidziane zostały w pkt. II.2.B. niniejszego regulaminu. Szczegółowe stawki płatności przewidują cenniki biletów
jednorazowych, promocji, karnetów i usług noclegowych udostępniane na www.termyszaflary.com oraz w recepcji obiektu.

14. Rodzice lub opiekunowie prawni, w celu potwierdzenia uprawnienia do uiszczenia pomniejszonej opłaty przysługującej dziecku (w wieku do 3 lat lub do 12 lat), mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Dokumentem takim jest w szczególności paszport dziecka, dowód osobisty, książeczka zdrowia lub legitymacja szkolna.

15. W przypadku odmowy okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka lub braku możliwości potwierdzenia dokumentem wieku dziecka, klient zobowiązany jest do zapłaty: – pełnej ceny za usługę, jak dla osoby dorosłej, w przypadku braku potwierdzenia, że dziecko nie ukończyło 12 roku życia, – ceny jak dla dzieci powyżej 3 roku życia, w przypadku braku potwierdzenia, że dziecko nie ukończyło 3 roku życia.

16. Rzeczy zgubione, pozostawione przez Użytkowników w obiekcie przechowuje się na terenie przez okres 7 dni od dnia ich znalezienia. Po tym terminie rzeczy znalezione przekazuje się do Biura Rzeczy Znalezionych, za wyjątkiem czepków, ręczników, środków higieny osobistej, strojów kąpielowych, bielizny, zabawek itp., które to poddane zostają
utylizacji. Dokumenty (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) po upływie 7 dni od dnia ich znalezienia przekazywane są na Policję. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych, rzecz podlega utylizacji. Administrator zastrzega sobie prawo do otwarcia pozostawionych toreb w celu weryfikacji, czy nie zawierają materiałów i substancji niebezpiecznych, jak również szybko psujących się artykułów spożywczych.

17. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa (COVID -19) informujemy, że udostępnianie obiektu i świadczenie usług odbywać się będzie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz w zgodzie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co może wiązać się z ograniczoną dostępnością części usług oraz koniecznością przestrzegania przez gości zasad uchwalonych w stosownych regulaminach sanitarnych.

18. Klauzula informacyjna RODO (przetwarzanie danych osobowych) – zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych są: Termy Szaflary sp. z o. o. sp. j. (adres: ul. Osiedle Nowe 20 34-424 Szaflary, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000883318; REGON: 388167794 NIP: 7352895258). Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na w/w adres lub mailowo: biuro@termyszaflary.com
b) Cele i podstawy przetwarzania- Państwa dane przetwarzane są w celu wykonania umowy (realizacji usługi hotelowej, sprzedaży biletów, świadczenia usług), której są Państwo stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a to w szczególności w związku ze zgłoszeniem chęci dokonania rezerwacji (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO1) jeśli wyrazili Państwo na to zgodę dane przetwarzamy także w celu marketingowym za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail (newsletter) – dane przetwarzane są wówczas na podstawie Państwa opcjonalnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dane osobowe przetwarzamy także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dane osobowe możemy przetwarzać również dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) Odbiorcy danych – Państwa dane osobowe możemy udostępniać firmie księgowej, operatorowi systemu elektronicznego zakupu biletów, kancelarii prawniczej, firmom informatycznym odpowiedzialnym za serwis systemu informatycznego/komputerowego,
hosting strony internetowej i adresów email.
d) Nie przekazujemy Państwa danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
e) Dane osobowe przekazane przez Państwa w związku z zawarciem umowy lub w związku z czynnościami podejmowanymi w celu jej zawarcia będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych czynności, jak również przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w
szczególności rachunkowości i podatkowych (księgowych).
f) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody – dane są przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody lub do czasu ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały.
g) Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Państwu prawodostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądaniaograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z powyższych uprawnień prosimy zgłosić nam swoje żądanie używając danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 1. Posiadacie Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) Podanie danych w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy, jak również w ramach jej zawarcia i wykonania jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by możliwe było zawarcie umowy.
i) Przetwarzanie danych dla celów handlowych i marketingowych (wysyłki tzw. newslettera), dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody i jest niezależnie od możliwości zawarcia umowy.
j) Na podstawie Państwa danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
k) W przypadku korzystania z naszej strony internetowej www.termyszaflary.com prosimy Państwa o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

II. 1. BASENY TERMALNE

A. Zasady korzystania z basenów

1. Na terenie zespołu basenowego obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.

2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.

3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

4. Dzieci do 120cm wzrostu mogą przebywać na terenie zespołu basenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.

6. Osoby korzystające z zespołu basenów termalnych są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek., natomiast przedmioty wartościowe powinny być pozostawione w depozycie w recepcji a za pozostawione ich w
szafkach w szatni lub na terenie obiektu administrator nie odpowiada

7. Osoby korzystające z zespołu basenów termalnych przyjmują do wiadomości, iż z uwagi na właściwości wody termalnej w przypadku zmoczenia biżuterii może ona ulec odbarwieniu/uszkodzeniu. Za ewentualne uszkodzenia biżuterii administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

8. Zabrania się korzystania z zespołu basenów termalnych osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.

9. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.

10. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, oraz basenów zewnętrznych, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń obsługi.

11. Zjeżdżalnie są miejscem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych oraz poleceń ratowników. Goście korzystający ze zjeżdżalni zobowiązani są do czynienia tego z dochowaniem najwyższej ostrożności.

12. Na terenie zespołu basenów termalnych zabrania się:
a) biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
b) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
c) sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
d) wszczynania fałszywych alarmów,
e) wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, skały oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
f) skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
g) używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
h) korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
i) spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru mokrego,
j) wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
k) niszczenia wyposażenia,
l) zanieczyszczania wody basenowej,

13. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.

14. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości czy zauważone zagrożenia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.

15. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.

16. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.

17. Dzieci do 120cm wzrostu mogą przebywać w basenie tylko w rękawkach do pływania.

B. Odpowiedzialność

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie zespołu basenów termalnych.

4. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.

C. Grupy zorganizowane

1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, z zastrzeżeniem pkt C.7, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy.

3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.

4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy i klapki basenowe.

5. Opiekun grupy po wejściu na teren zespołu basenów termalnych zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.

6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.

7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.

9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:
a) przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
b) załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
c) pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i zegarków
d) wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami
e) przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet
f) dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
g) wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz
h) przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową
i) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika
j) kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie
k) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach
l) dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych
m) wyprowadzenie grupy do holu głównego kompleksu
n) grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu
o) członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.

II.2  APARTAMENTY

A. REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH

1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu Apartamenty określane są również jako hotel lub pokoje hotelowe.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz.12.00 następnego dnia.
4. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.
5. Zgłoszenie chęci dokonania rezerwacji oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Administrator obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Apartamentach, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania
obiektu.
7. Rezerwacji dokonuje się podając dane osoby fizycznej lub osoby prawnej, która będzie dokonywać płatności.

8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

9. Osoby nie zameldowane w Apartamentach mogą w nich przebywać w godzinie 7.00 do godziny 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju za co pobierana będzie opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.

10. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej części opłaty za pobyt na wskazane konto bankowe Administratora obiektu.

11. Wpłata o jakiej mowa w pkt. 5jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji.

12. Nie wykorzystanie części potwierdzonego pobytu (opłaconego częściowo zgodnie z pkt 5) skutkuje koniecznością poniesienia uzupełniającej opłaty w wysokości 50% wartości usługi noclegowej (nocleg ze śniadaniem) pierwotnie zarezerwowanej, ale niewykorzystanej.

13. Nie wpłacenie opłaty o której mowa w pkt. 5 w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

14. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia rezerwacji, a w przypadku czasu krótszego, w terminie uzgodnionym z recepcją.

15. Wpłata opłaty o jakiej mowa w pkt. 5 za rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.

16. W przypadku rezerwacji z przedpłatą (uiszczoną „z góry” opłatą za cały pobyt) niestawienie się Gościa w Termach Szaflary do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji.

17. W przypadku rezerwacji bez przedpłaty niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

18. Administratorowi obiektu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentów, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

19. Wszystkie należności za świadczone usługi muszą zostać uregulowane najpóźniej w chwili wymeldowania z Apartamentów, jednak w przypadku gdy wyrządzenie szkody zostanie stwierdzone po wyjeździe Gościa, Administrator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Gościa o finansowe odszkodowanie.

B. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG NOCLEGOWYCH

1. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może przekraczać 10krotności ceny za pokój (zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów lub kwot pieniężnych o wyższej wartości, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie).

2. Na życzenie Gościa świadczymy odpłatnie następujące usługi:
– dodatkowe sprzątanie pokoju,
– skanowanie i drukowanie dokumentów,

3. Odpowiedzialność Administratora Apartamentów:
– Administrator ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej,
– Gość Apartamentów powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
– Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym,
– Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa,
– Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

4. Odpowiedzialność Gości:
– Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości,
– z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter,
– ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi,

5. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

6. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a w przypadku braku takiej możliwości podda je utylizacji. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

7. Pozostałe zasady korzystania z Apartamentów:
– dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych,
– opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką,
– cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego,
– Gość zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezakłócający pobytu pozostałym Gościom, niezastosowanie się do tej zasady po uprzednim upomnieniu może skutkować odmową dalszego świadczenia usług na rzecz Gościa i koniecznością opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu kosztów za skrócenie pobytu,
– zabrania się stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju,
– zabrania się przechowywania w Apartamentach przedmiotów niebezpiecznych w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
– obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających (podejrzenie ich używania skutkować będzie zgłoszeniem tego na Policję i koniecznością niezwłocznego opuszczenia Apartamentów bez prawa do zwrotu kosztów za skrócenie pobytu),
– Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

8. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Administrator Apartamentów może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Administratora, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

II.3. REGULAMIN SAUNARIUM

1. Korzystanie z Saunarium dozwolone jest jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.

2. Wejście do strefy Saunarium umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu/karnetu wstępu do w/w strefy w godzinach pracy obiektu. Bilet do strefy Basenowej nie uprawnia do korzystania z Saunarium.

3. Saunarium jest czynne w godzinach od 12:00 do 22:00.

4. Dla zapewnienia Użytkownikom pełnego komfortu, zabrania się wnoszenia i używania wszelkich sprzętów elektronicznych, w tym sprzętu rtv, odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków, telefonów komórkowych itp. Obsługa ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy swoim zachowaniem powodują dyskomfort u innych Użytkowników.

5. Na teren Saunarium i przebieralni obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, także alkoholowych oraz toreb, plecaków, innych bagaży podręcznych, walizek i innych przedmiotów prywatnych.

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz czynności i zachowań seksualnych. Klienci nie stosujący się mimo upomnień obsługi mogą zostać wyproszeni ze strefy Saunarium.

7. Przebywając w Saunarium należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.

8. Użytkownicy Saunarium zobowiązani są do zażycia kąpieli przed wejściem do Saunarium.

9. Użytkownicy Saunarium po zażyciu kąpieli cieplnej zobowiązani są do spłukania ciała pod natryskami przed skorzystaniem z beczki z wodą do schładzania ciała.

10. Strefa Saunarium jest strefą nietekstylną. Użytkownicy korzystający z Saunarium zobowiązani są przebywać w Saunarium bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy niekompletnie ubrani bądź nadzy.

11. Dla Gości z biletem open lub Saunarium Termy zapewniają jeden ręcznik w cenie biletu. Opłata za wypożyczenie kolejnego ręcznika wynosi 5,00 zł/szt. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za zamieniony lub zagubiony ręcznik klienta (odwiedzającego) strefę Saunarium. Odpowiedzialność za wypożyczony ręcznik ponosi osoba wypożyczająca. Ręcznik należy zwrócić. Za niezwrócony ręcznik pobierana jest opłata w wysokości 40 złotych.

12. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Saunarium, w szczególności nie powinny korzystać:
a) osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
b) osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
c) kobiety w czasie menstruacji,
d) osoby cierpiące na jaskrę,
e) osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
f) osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
g) osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
h) osoby o dużej skłonności do krwawień,
i) osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
j) osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
k) osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
l) osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową,
m) osoby w stanach pozawałowych i po wylewowych,
n) osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemą,
o) osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
p) osoby z objawami dekompresji,
q) osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
r) osoby wyraźnie wskazujące, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,

13. Należy pamiętać o tym, że choroby związane z uzależnieniami takimi jak narkomania oraz alkoholizm również są zaliczane do przeciwwskazań i wykluczają osoby na nie cierpiące z możliwości korzystania ze strefy saun.

14. Wejście do strefy Saunarium stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.

15. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z Saunarium, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.

16. Do sauny należy wchodzić boso.

17. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami. Całe ciało dotykające desek musi spoczywać na ręczniku.

18. Do saun parowych (mokrych) należy wchodzić boso bez ręcznika. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.

19. Obsługą Saunarium i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Saunarium. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego.

20. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saunarium należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.

21. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Saunarium i jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Saunarium.

22. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.

23. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.

24. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

25. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.

26. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.

27. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).

28. Zachowanie Użytkowników przebywających w strefie Saunarium nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Saunarium itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. W Saunarium nie wolno praktykować żadnych zachowań i czynności o charakterze seksualnym.

29. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań opisanych powyżej, lub z innych powodów powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników obsługi Saunarium.

30. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.

31. Zabrania się wnoszenia i używania na teren Saunarium aparatów, telefonów, kamer oraz innych urządzeń mogących rejestrować obraz. Osoby, które nie zastosują się do zakazu mogą zostać wyproszone przez obsługę bez zwrotu kosztów biletu wstępu.

32. Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone z Saunarium bez zwrotu opłaty za wstęp.

Apartamenty Termy Szaflary

Regulamin rezerwacji

Poniżej prezentujemy regulamin rezerwacji dla gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją.

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem lub drogą mailową.

2 .Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe.

4. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

5. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystanie w całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 50% wartości usługi noclegowej (nocleg ze śniadaniem) niewykorzystanej.

6. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

7. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, a w przypadku czasu krótszego, w terminie uzgodnionym z recepcją.

8. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.

9. Niestawienie się Gościa w Termach Szaflary do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z zadatkiem).

10. Niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez  przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.

Termy Szaflary regulamin

Załącznik nr 1

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI W CZĘŚCI BASENOWEJ, WELLNESS/SAUNARIUM

1. Korzystanie z usług i atrakcji obiektu „Termy Szaflary” w części basenowej, wellness i saunarium możliwe jest po uprzednim wykupieniu biletu wstępu.

2. Odpłatność za usługi hotelowe regulowana jest na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach regulaminu rezerwacji. Z tym, zastrzeżeniem że w ramach wykupionej usługi noclegowej gość uprawniony jest do korzystania ze strefy basenów termalnych oraz saunarium bez uiszczania dodatkowych odpłat w godzinach zameldowania w hotelu.

3.Bilety wstępu dzielą się na:

a) Bilety jednorazowe
b) Karnety
c) Bilety promocyjne

4. Bilety uprawniające do korzystania z obiektu nabywane być mogą wyłącznie od prowadzącego obiekt lub od jego uprawnionych przedstawicieli.

5. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

6. Aktualne ceny biletów wstępu i odpłatności za usługi ogłaszane są na stronie internetowej www.termyszaflary.com oraz są udostępniane w recepcji obiektu.
7. Zasady sprzedaży biletów wstępu w ramach ofert promocyjnych regulowane są przez odrębne regulaminy promocji.

8. Bilety wstępu w zależności od ich rodzaju umożliwiają korzystanie z usług i atrakcji przez określony czas, który rejestrowany jest za pomocą zegarka wydawanego przy zakupie biletu wstępu. Opłata za zgubienie zegarka wynosi 200 zł.

9. Opłata za bilety pobierana jest z góry wg cennika. Bilety zakupione w kasie nie podlegają zwrotowi. Goście po zakończeniu korzystania z usług i atrakcji winni zwrócić zegarek. Na podstawie odczytu zegarka obliczana jest opłata końcowa za korzystanie z usług i atrakcji. Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty dodatkowej rozliczanej od każdej rozpoczętej
minuty przekroczonego czasu ponad czas przewidziany zakupionym biletem.

10. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu i konsumpcji na terenie obiektu.

11. Faktury za usługi świadczone na terenie obiektu można otrzymać w informacji, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, informację o chęci otrzymania faktury należy zgłosić przed wybiciem paragonu.

12. Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wybrany bilet wstępu przy wejściu do obiektu, a w przypadku przekroczenia przewidzianego w bilecie wstępu limitu czasowego zobowiązani są do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości:
a) każda dodatkowa minuta ponad zakupiony czas basenowy – 90 groszy
b) przekroczenie wykupionego czasu pobytu w saunarium – 90 groszy (minuta)

13. Opłata dodatkowa o jakiej mowa w pkt 9 i pkt 12 doliczana jest od momentu upływu czasu przewidzianego rodzajem zakupionego biletu do momentu oddania zegarka do rozliczenia na recepcji obiektu.

14. W przypadku nie opuszczenia obiektu do godziny 22.00 – doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą minutę po godzinie 22.00 taka sama opłata jest pobierana po przekroczeniu czasu w bilecie porannym. Opłata dodatkowa naliczana jest do momentu oddania zegarka do rozliczenia na recepcji obiektu.

15. Opłata dodatkowo o której mowa w pkt 9 i pkt 12nie jest naliczana przez pierwsze 10 minut przekroczenia limitu czasowego biletu wstępu.

16. Przy zakupie biletu wstępu na część basenową możliwe jest wykupienie wstępu do saunarium rozliczanego od każdej minuty pobytu wg. stawki – 90 groszy/minuta.

17. Goście korzystający z saunarium mogą wypożyczyć ręcznik za co pobierana jest opata w wysokości 5 zł. Po zakończeniu pobytu w saunarium ręcznik powinien zostać zwrócony. Za niezwrócony ręcznik pobierana jest opłata w wysokości 40 złotych.

18. Bilet rodzinny uprawnia do wstępu na teren basenów dla 2 osób dorosłych, rodziców/opiekunów

karty wejściowe wielokrotnewgo użytku

Regulamin karnetów

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i korzystania z karnetów uprawniających do wstępu na teren basenów lub basenów i saun ośrodka wypoczynkowego stanowiącego kompleks hotelowo – basenowy „Term Szaflary”znajdujący się w Szaflarach pod adresem ul. Osiedle Nowe 20.

2. Zarządcą obiektu sąTermy Szaflary spółka z o.o. spółka jawna z siedzibą w Szaflarach, osiedle Nowe 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa, – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000883318, posługującej się numerem NIP 7352895258,
REGON: 388167794 (dalej: Zarządca).

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zarządcy oraz na stronie internetowej Zarządcy: www.termyszaflary.com.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje odwołania.

II. Zasady korzystania z karnetów (kart wejściowych wielokrotnego użytku)

1. Karnety sprzedawane są w kasach ośrodka Termy Szaflary.

2. Karnety uprawniają do wielokrotnego wstępu na tereny basenów albo basenów i saun „Term Szaflary” w ilości i czasie zależnym od rodzaju karnetu zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Karnety wydawane są w formie karty magnetycznej.

4. Za wydanie karty magnetycznej pobierana jest kaucja w wysokości 15 zł podlegająca zwrotowi przy zwrocie karty. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia karty magnetycznej lub jej uszkodzenia w stopniu, który uniemożliwia odczyt ilości wykorzystanych wejść.

5. W przypadku zagubienia karty magnetycznej lub jej uszkodzenia w stopniu, który uniemożliwia odczyt ilości wykorzystanych wejść, nie ma możliwości wydania duplikatu karty i nie przysługuje zwrot pieniędzy za ewentualnie niewykorzystane wejścia.

6. Ważność karnetu liczona jest od dnia zakupu i zgodnie z rodzajem karnetu.

7. Karnet jest na okaziciela i może z niego korzystać maksymalnie 6 osób, cała rodzina lub grupa osób (z wyłączeniem grup zorganizowanych). Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie.

8. Odsprzedaż wejść w ramach karnetu jest zabroniona. W przypadku prób takiej odsprzedaży lub jej dokonania, karnet traci ważność pomimo nie wykorzystania pozostałych wejść, a karta magnetyczna podlega zwrotowi Zarządcy, bez zwrotu środków za niewykorzystane wejścia.

9. W momencie wejścia należy przekazać karnet kasjerowi w celu pobrania kwotypobytu z konta karnetowego.

10. Karnety posiadają okres ważności w którym należy wykorzystać przypisane do nichśrodki. Okres ważności nie jest przedłużany.

11. W przypadku nie wykorzystania limitu wejść w okresie ważności karnetu, pozostała kwota nie jest zwracana.

12. W przypadku przekroczenia limitu czasu objętego wstępem w ramach karnetu pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem „Term Szaflary”.

13. Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia basenu i saun „Term Szaflary”.

14. Zakup oraz korzystanie z karnetu jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Zakupujący i korzystający z karnetu obowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu „Termy Szaflary” dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Zarządcy: www.termyszaflary.com.

III. Reklamacje

1. Reklamacje zgłaszane mogą być do Zarządcy:
a) poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@termyszaflary.com;
b) pisemnie na adres: Termy Szaflary sp. z o.o. sp. j., ul. Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary;
c) poprzez ustne oświadczenie złożone w recepcji Zarządcy uprawnionemu pracownikowi (w takiej sytuacji sporządzona zostanie przez pracownika pisemna notatka, która powinna zawierać pokwitowanie klienta i może zawierać jego ewentualne dodatkowe uwagi)

2. Reklamacje zgłaszane mogą być w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej zgłoszenia. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Zarządcę.

4. Zarządca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Zarządcy i powiadomi klienta o sposobie jej rozpatrzenia w taki sposób w jaki przekazano reklamację, chyba że co innego wynika z wyraźnego żądania osoby zgłaszającej reklamację.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją animacji jest Zarządca.

2. Kontakt z administratorem możliwy jest:
a) poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@termyszaflary.com;
b) pisemnie na adres: Termy Szaflary sp. z o.o. sp. j., ul. Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
w celu rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego rozpatrywania reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe mogą być udostępniane firmie księgowej, operatorowi systemu elektronicznego zakupu biletów, kancelarii prawniczej, firmom informatycznym odpowiedzialnym za serwis systemu informatycznego/komputerowego, hosting strony internetowej i adresów email.Dane o jakich mowa w pkt II.6 nie podlegają dalszemu udostępnieniu.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe przekazane w związku z procesem reklamacji przechowywane są przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych czynności, jak również przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności rachunkowości i podatkowych (księgowych).

7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

  • Przysługuje również Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  • Jeśli chcecie Państwo skorzystać z powyższych uprawnień prosimy zgłosić nam swoje żądanie używając danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2.

  • Posiadacie Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Przetwarzanie danych dla celów realizacji procesu reklamacji jest dobrowolne, jednak brak ich udzielenia może uniemożliwić odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne i rozpatrzenie reklamacji.

9. Na podstawie Państwa danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

10. W przypadku korzystania ze strony internetowej www.termyszaflary.com prosimy Państwa o zapoznanie się z Polityką Prywatności.