Sticky effect HTML
Regulamin
.

Termy Szaflary

Regulamin baseny

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
2. Administratorem obiektu są Termy Szaflary Szaflary Osiedle Nowe 20
3. Przed wejściem na teren zespołu basenów termalnych oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej oraz basenów zewnętrznych. Obiekt czynny jest codziennie od 8.00 do 22.00. Atrakcje basenowe wyłączane są o godzinie 21.50 Od godziny 22.00 dopłata za przekroczony czas wynosi 3zł za każdą rozpoczętą minutę
4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

 • palenia papierosów i żucia gumy,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Właściciela obiektu Kurort spółka z o.o.

7. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.
8. Szczegółowe zasady użytkowania innych – poza halą basenową – urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje.
9. Obiekt Termy Szaflary jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy (odwiedzający) wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem
10. TERMY SZAFLARY zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora(np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.

11.Z uwagi na panującą pandemię Corona virusa informujemy, że udostępnienie Państwu basenów i hotelu odbywać się będzie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz w zgodzie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, co może wiązać się z ograniczoną dostępnością części usług.

12. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne Regulaminy lub Instrukcje, znajdujące się na terenie obiektu.
13. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.termyszaflary.com

ZASADY KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BASENÓW TERMALNYCH „TERMY SZAFLARY”

1. Na terenie zespołu basenowego obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zespołu basenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
6. Osoby korzystające z zespołu basenów termalnych są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek.
7. Zabrania się korzystania z zespołu basenów termalnych osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
8. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, oraz basenów zewnętrznych, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń obsługi.
10. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych .
11. Na terenie zespołu basenów termalnych zabrania się:

 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, skały oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru mokrego.
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej,

12. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
14. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
15. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
16. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w basenie tylko w rękawkach do pływania.

ODPŁATNOŚĆ

1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
2. Czas pobytu w zespole basenów termalnych mierzony jest od momentu nabicia zegarka przez kasjera przy kasie do chwili oddania zegarka kasjerowi i odbicia czasu przez kasjera przy wychodzeniu.
3. Zniżki, promocje, możliwości nieodpłatnego korzystania z obiektu nie kumulują się i nie mogą być stosowane łącznie.
4. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu i konsumpcji na terenie obiektu
5. Rozliczanie pobytu w zespole basenów termalnych odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Prezesa Spółki.
6. Faktury za usługi świadczone przez obiekt można otrzymać w informacji, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, informację o chęci otrzymania faktury należy zgłosić przed wybiciem paragonu.
7. Bilety uprawniające do korzystania z obiektu (karty wstępu wszelkiego rodzaju, karnety, wejściówki itp.) nabywane być mogą wyłącznie od prowadzącego obiekt lub od jego uprawnionych przedstawicieli.
8. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie zespołu basenów termalnych.
4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 200 zł.
5. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
7. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
8. Akceptacja warunków regulaminu obiektu.

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy.
3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna
4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy
5. Opiekun grupy po wejściu na teren zespołu basenów termalnych zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych
8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.
9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:

 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz
 • przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego kompleksu
 • grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu
 • członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.

Apartamenty Termy Szaflary

Regulamin rezerwacji

Poniżej prezentujemy regulamin rezerwacji dla gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją.

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem lub drogą mailową.
2 .Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe.
4. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
5. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystanie w całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 50% wartości usługi noclegowej (nocleg ze śniadaniem) niewykorzystanej.
6. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
7. Płatności należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, a w przypadku czasu krótszego, w terminie uzgodnionym z recepcją.
8. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.
9. Niestawienie się Gościa w Termach Szaflary do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z zadatkiem).
10. Niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty), jeżeli nie ustalono inaczej.