Sticky effect HTML
Regulamin
.

Termy Szaflary

Regulamin obiektu

SPIS TREŚCI

I.CZĘŚĆ OGÓLNA 1
II.DANE OSOBOWE 3
III.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 4
1.REGULAMIN BASENÓW TERMALNYCH 4
A. Zasady korzystania z basenów 4
B. Odpowiedzialność 5
C. Grupy zorganizowane 6
2.REGULAMIN APARTAMENTÓW 7
A. Zasady rezerwacji usług noclegowych 7
B. Zasady korzystania z usług noclegowych 8
3.REGULAMIN SAUNARIUM 10
4.REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI W CZĘŚCI BASENOWEJ, WELLNESS/SAUNARIUM 12
5.REGULAMIN KARNETÓW 14
6.REGULAMIN MONITORINGU 14
7.REKLAMACJE 16

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług i udostępniania atrakcji na terenie obiektu „Termy Szaflary” w tym w szczególności zasady udostępniania basenów termalnych, strefy wellness/saunarium oraz świadczenia usług noclegowych. Obejmuje on również obowiązki i uprawnienia Osób korzystających z usług i atrakcji obiektu, ewentualnie Osób przebywających w obiekcie (dalej jako: Goście lub Użytkownicy). Postanowienia regulaminu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu Gości oraz sprawnego funkcjonowania obiektu.

2. Administratorem obiektu jest: Termy Szaflary Spółka z o.o. Niniejszy regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.termyszaflary.com oraz w Recepcji obiektu.

3. Wchodząc na teren obiektu, przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych usług i urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem a także instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, urządzeń oraz saun i stosować się do przewidzianych w nich zasad.

4. Wszystkie urządzenia udostępnione Klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.

5. Zakup biletu wstępu/karnetu, wykupienie innych oferowanych usług, przystąpienie do korzystania z usług lub przebywanie na terenie obiektu (w zależności co pierwsze), oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

6. Obiekt czynny jest codziennie od 9.00 do 22.00. Atrakcje basenowe wyłączane są o godzinie 21.50. Od godziny 22.00 dopłata za przekroczony czas pobytu na terenie basenów, szatni lub strefy wellness/saunarium wynosi 3zł za każdą rozpoczętą minutę.

7. Obiekt Termy Szaflary jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego opisuje „Regulamin Monitoringu”.

8. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu oraz czasowego ograniczenia zakresu świadczonych usług z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora (np. złych warunków atmosferycznych, wymogów bezpieczeństwa itp.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.

9. Zasady odpłatności za usługi opisane zostały w części szczegółowej niniejszego regulaminu. Szczegółowe stawki płatności przewidują cenniki biletów jednorazowych, promocji, karnetów i usług noclegowych udostępniane na www.termyszaflary.com oraz w Recepcji obiektu.

10. Rodzice lub opiekunowie prawni, w celu potwierdzenia uprawnienia do uiszczenia pomniejszonej opłaty przysługującej dziecku (w wieku do 3 lat lub do 16 lat), mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Dokumentem takim jest w szczególności paszport dziecka, dowód osobisty, książeczka zdrowia lub legitymacja szkolna.

11. W przypadku odmowy okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka lub braku możliwości potwierdzenia dokumentem wieku dziecka, Klient zobowiązany jest do zapłaty:

 • pełnej ceny za usługę, jak dla osoby dorosłej, w przypadku braku potwierdzenia, że dziecko nie ukończyło 16 roku życia,
 • ceny jak dla dzieci powyżej 3 roku życia, w przypadku braku potwierdzenia, że dziecko nie ukończyło 3 roku życia.

12. Rzeczy zgubione, pozostawione przez Użytkowników w obiekcie przechowuje się na terenie obiektu przez okres 7 dni od dnia ich znalezienia. Po tym terminie Spółka dysponuje tymi rzeczami stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych. Administrator zastrzega sobie prawo do otwarcia pozostawionych toreb w celu weryfikacji, czy nie zawierają materiałów i substancji niebezpiecznych, jak również szybko psujących się artykułów spożywczych. Postanowienia odrębne w zakresie postępowania z rzeczami pozostawionymi przez Gości hotelu przewiduje „Regulamin Apartamentów”.

13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom oraz instrukcją i poleceniom Personelu, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Obiektu.

14. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

15. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów i żucia gumy,
b) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
c) wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
e) wprowadzania i przebywania zwierząt,
f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
g) prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Administratora Obiektu.
16. Użytkownicy obiektu:
a) nie przestrzegający zasad przewidzianych w regulaminach obowiązujących na terenie obiektu (tak w zakresie części ogólnej jak i części szczegółowej lub załącznikach), lub
b) nie przestrzegający zakazów, nakazów i zaleceń przedstawionych na tablicach informacyjnych lub ostrzegawczych oraz znakach umieszczonych na terenie obiektu, lub
c) zachowujący się w sposób zakłócający porządek publiczny, sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami zachowania, zasadami moralności, lub
d) stwarzający ryzyko i zagrożenie dla siebie lub innych bądź dla mienia, lub
e) nie stosujący się do ogłaszanych komunikatów lub poleceń pracowników Obiektu, mogą zostać poproszeni przez Kierownictwo Obiektu lub upoważnionych pracowników o natychmiastowe opuszczenie Obiektu i obciążenie karą porządkową w wysokości przewidzianej aktualnym cennikiem, a ponadto Administrator Obiektu jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

17. Kierownictwo lub upoważnieni pracownicy są ponadto uprawnieni do odmowy wykonania określonych usług Użytkownikom, którzy postępują w sposób o którym mowa w pkt 16.

18. Zachowania Użytkowników przewidziane w pkt. 16 mogą być poczytane jako zachowania narażające zdrowie lub mienie, a tym samym mogą skutkować wezwaniem przez pracowników Policji.

19. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa podmiotu bezpośrednio poszkodowanego działaniem Użytkownika obiektu do dochodzenia od sprawcy lub osoby za niego odpowiedzialnej odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

II. DANE OSOBOWE

1. Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO.

2. Administratorem Państwa danych osobowych są: Termy Szaflary Sp. z o. o. (adres: ul. Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000883318; REGON: 364408970 NIP: 6762506988). Kontakt z Administratorem możliwy jest korespondencyjnie na w/w adres lub mailowo: biuro@termyszaflary.com

3. Wszelkie wymagane przepisami informacje szczegółowe dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Administratora, zawarte są w stosownych klauzulach informacyjnych dostępnych w Recepcji i kasie biletowej naszego Obiektu oraz na naszej stronie internetowej: www.termyszaflary.com w zakładce „RODO”pod adresem: www.termyszaflary.com/rodo/ oraz w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: www.termyszaflary.com /polityka-prywatności/

4. Uprzejmie informujemy, że na terenie Obiektu funkcjonuje szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację wizyjną – monitoring. Zasady działania monitoringu zostały uregulowane w rozdziale 6 części szczegółowej niniejszego regulaminu.

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. REGULAMIN BASENÓW TERMALNYCH

A. Zasady korzystania z basenów

a. Na terenie zespołu basenowego obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
b. Na terenie Obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
c. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
d. Dzieci poniżej 13 roku życia i Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione mogą korzystać z Obiektu jedynie pod stałą opieką i bezpośrednim nadzorem pełnoletniego Opiekuna.
e. Osoby w wieku od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z Obiektu, w tym z poszczególnych stref, wyłącznie pod stałą i bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej, przebywającej wspólnie z podopiecznym (w tej samej strefie, w obrębie tej samej atrakcji itd.).
f. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
g. Osoby korzystające z zespołu basenów termalnych są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu
w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek. Przedmioty wartościowe powinny być pozostawione w depozycie w recepcji. Za rzeczy wartościowe pozostawione poza depozytem Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
h. Osoby korzystające z zespołu basenów termalnych przyjmują do wiadomości, iż z uwagi na właściwości wody termalnej w przypadku zmoczenia biżuterii może ona ulec odbarwieniu/uszkodzeniu. Za ewentualne uszkodzenia biżuterii administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
i. Zabrania się korzystania z zespołu basenów termalnych osobom:

 • u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne,
 • o indywidualnych przeciwwskazaniach lekarskich,
 • nieprzestrzegającym zasad higieny,
 • których zachowanie wskazuje na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub narkotyków bądź innych środków o podobnym działaniu,
 • zachowującym się agresywnie, wulgarnie w sposób naruszający porządek lub dobre obyczaje.

j. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
k. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, oraz basenów zewnętrznych, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń Obsługi
i ogłaszanych komunikatów.
l. Zjeżdżalnie są miejscem o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych oraz poleceń Ratowników. Goście korzystający ze zjeżdżalni zobowiązani są do czynienia tego z dochowaniem najwyższej ostrożności.

m. Na terenie zespołu basenów termalnych zabrania się:

 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania Osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków,
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, skały oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru mokrego,
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej.

n. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
o. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości czy zauważone zagrożenia należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
p. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
q. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w Informacji.
r. Dzieci do 120cm wzrostu mogą przebywać w basenie tylko w rękawkach do pływania.

B. Odpowiedzialność

a. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
b. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
c. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie zespołu basenów termalnych.
d. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń, atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
e. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zapoznania się Klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych urządzeń oraz atrakcji wodnych.

C. Grupy zorganizowane

a. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu,
z tym zastrzeżeniem, że liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
b. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
c. Opiekun grupy po wejściu na teren zespołu basenów termalnych zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w Informacji.
d. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy,
e. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy i klapki basenowe.
f. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką Osoby dorosłej.
g. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
h. Grupy bez Opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu.
i. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników, opiekunów grupy, instruktorów prowadzących zajęcia, pracowników oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiekcie.
j. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:

 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • dopełnienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy,
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i zegarków,
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet, pouczenie o konieczności starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu,
 • przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz dopilnowanie uczestników grupy, że korzystnie z basenów, urządzeń i atrakcji dopiero po odprawie grupy przez ratownika,
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego kompleksu.

2. REGULAMIN APARTAMENTÓW

A. Zasady rezerwacji usług noclegowych

a. W niniejszej części regulaminu przewidziano zasady dokonywania rezerwacji dla Gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Recepcją.
b. Apartamenty wynajmowane są na doby.
c. Na potrzeby niniejszego regulaminu Apartamenty określane są również jako hotel lub pokoje hotelowe.
d. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz.12.00 następnego dnia.
e. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.
f. Zgłoszenie chęci dokonania rezerwacji oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
g. Administrator obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.
h. Rezerwacji dokonuje się podając dane osoby fizycznej lub osoby prawnej, która będzie dokonywać płatności.
i. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
j. Osoby niezameldowane w Apartamentach mogą w nich przebywać w godzinach od 7.00
do godziny 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju za co pobierana będzie opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
k. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej części opłaty za pobyt na wskazane konto bankowe Administratora obiektu. Wpłata jest równoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji. Wpłatę uznaję się za uiszczona z chwilą jej zaksięgowania na koncie Administratora.
l. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia rezerwacji, a w przypadku czasu krótszego, w terminie uzgodnionym z Recepcją. Nie uiszczenie opłaty rezerwacyjnej
w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
m. Opłata za rezerwację jest bezzwrotna, chyba że, rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, w takiej sytuacji zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty.
n. W przypadku rezerwacji z przedpłatą (uiszczoną „z góry” opłatą za cały pobyt) niestawienie się Gościa w Termach Szaflary do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji
o późniejszym przyjeździe.
o. W przypadku rezerwacji bez przedpłaty niestawienie się Gościa w terminie do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
p. Nie wykorzystanie części potwierdzonego pobytu (opłaconego częściowo poprzez uiszczenie opłaty rezerwacyjnej) skutkuje koniecznością poniesienia uzupełniającej opłaty w wysokości 50% wartości usługi noclegowej (nocleg ze śniadaniem) pierwotnie zarezerwowanej, ale niewykorzystanej.
q. Administratorowi obiektu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Apartamentów, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
r. Wszystkie należności za świadczone usługi i ewentualne szkody wyrządzone przez Gościa muszą zostać uregulowane najpóźniej w chwili wymeldowania z Apartamentów, jednak w przypadku gdy wyrządzenie szkody zostanie stwierdzone po wyjeździe Gościa, Administrator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Gościa o odszkodowanie.

B. Zasady korzystania z usług noclegowych

a. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może przekraczać 10krotności ceny za pokój (zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów lub kwot pieniężnych o wyższej wartości, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów
 • wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie).

b. Na życzenie Gościa świadczymy odpłatnie (według aktualnego cennika dostępnego w Recepcji Apartamentów) następujące usługi:

 • dodatkowe sprzątanie pokoju,
 • skanowanie i drukowanie dokumentów,

c. Odpowiedzialność Administratora Apartamentów:

 • Administrator ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej,
 • Gość Apartamentów powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
 • Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wartościowych, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym,
 • Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa,
 • Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

d. Odpowiedzialność Gości:

 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości,
 • z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter,
 • ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi,

e. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres.
f. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a w przypadku braku takiej możliwości podda je utylizacji. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
g. Pozostałe zasady korzystania z Apartamentów:

 • dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych,
 • Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką,
 • cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego,
 • Gość zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezakłócający pobytu pozostałym Gościom, niezastosowanie się do tej zasady po uprzednim upomnieniu może skutkować odmową dalszego świadczenia usług na rzecz Gościa i koniecznością opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu kosztów za skrócenie pobytu,
 • zabrania się stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju,
 • zabrania się przechowywania w Apartamentach przedmiotów niebezpiecznych w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 • obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających (podejrzenie ich używania skutkować będzie zgłoszeniem tego na Policję i koniecznością niezwłocznego opuszczenia Apartamentów bez prawa do zwrotu kosztów za skrócenie pobytu),
 • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.

h. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Administrator Apartamentów może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Administratora, uregulowania należności za pobyt
i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

3. REGULAMIN SAUNARIUM

a. Korzystanie z Saunarium dozwolone jest jedynie dla Osób powyżej 18 roku życia.
b. Wejście do strefy Saunarium umożliwia jedynie posiadanie ważnego biletu/karnetu wstępu do w/w strefy w godzinach pracy obiektu. Bilet do strefy basenowej nie uprawnia do korzystania z Saunarium.
c. Saunarium jest czynne w godzinach od 10:00 do 22:00.
d. Dla zapewnienia Użytkownikom pełnego komfortu, zabrania się wnoszenia i używania wszelkich sprzętów elektronicznych, w tym sprzętu RTV, odbiorników MP3, aparatów fotograficznych, tabletów, laptopów, notebooków, telefonów komórkowych itp. Obsługa ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić Użytkowników, którzy nie stosują się do tego zakazu. Klienci nie stosujący się do tego zakazu mogą zostać wyproszeni ze strefy Saunarium bez uprawnienia do zwrotu kosztów biletu.
e. Na teren Saunarium i przebieralni obowiązuje zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, także alkoholowych oraz toreb, plecaków, innych bagaży podręcznych, walizek i innych przedmiotów prywatnych.
f. Obowiązuje bezwzględny zakaz czynności i zachowań seksualnych. Klienci nie stosujący się do tego zakazu mogą zostać wyproszeni ze strefy Saunarium bez uprawnienia do zwrotu kosztów biletu.
g. Przebywając w Saunarium należy stosować się do ogólnych zasad saunowania.
h. Użytkownicy Saunarium zobowiązani są do zażycia kąpieli przed wejściem do Saunarium.
i. Użytkownicy Saunarium po zażyciu kąpieli cieplnej zobowiązani są do spłukania ciała pod natryskami przed skorzystaniem z beczki z wodą do schładzania ciała.
j. Strefa Saunarium jest strefą nietekstylną. Użytkownicy korzystający z Saunarium zobowiązani są przebywać w Saunarium bez strojów kąpielowych lub innej odzieży oraz liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej korzystać będą inni Użytkownicy niekompletnie ubrani bądź nadzy.
k. Dla Gości z biletem Open lub Saunarium Termy zapewniają jeden ręcznik w cenie biletu. Opłata za wypożyczenie kolejnego ręcznika wynosi 10,00 zł/szt. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za zamieniony lub zagubiony ręcznik klienta (odwiedzającego) strefę Saunarium. Odpowiedzialność za wypożyczony ręcznik ponosi osoba wypożyczająca. Ręcznik należy zwrócić. Za niezwrócony ręcznik pobierana jest opłata w wysokości 40 złotych.
l. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania do przebywania w wysokich temperaturach. Z Saunarium, w szczególności nie powinny korzystać:

 • osoby tuż po odbyciu treningu o charakterze wytrzymałościowym,
 • osoby mające na celu zredukowanie wagi (np. przed zawodami),
 • kobiety w czasie menstruacji,
 • osoby cierpiące na jaskrę,
 • osoby cierpiące na padaczkę i na stany psychotyczne,
 • osoby cierpiące na ostre oraz przewlekłe choroby zakaźne oraz ich nosiciele,
 • osoby w stanie ostrej choroby gorączkowej,
 • osoby o dużej skłonności do krwawień,
 • osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia gruźlicze, nowotworowe oraz niedokrwistość,
 • osoby cierpiące na choroby układu krążenia,
 • osoby cierpiące na zredukowaną pracę kory nadnerczy oraz nadczynność gruczołu tarczycy i obrzęki śluzowate,
 • osoby cierpiące na zapalenie żył, stany miażdżycowe i chorobę wieńcową
 • osoby w stanach pozawałowych i po wylewowych
 • osoby cierpiące na intensywne choroby skóry łącznie z egzemą,
 • osoby cierpiące na ostre stany zapalne organów wewnętrznych,
 • osoby z objawami dekompresji,
 • osoby cierpiące na ciężkie wegetatywne zaburzenia centralnego układu nerwowego
 • z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
 • osoby wskazujące, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

m. Należy pamiętać o tym, że choroby związane z uzależnieniami takimi jak narkomania oraz alkoholizm również są zaliczane do przeciwwskazań i wykluczają osoby na nie cierpiące z możliwości korzystania ze strefy saun.
n. Wejście do strefy Saunarium stanowi potwierdzenie braku przeciwwskazań opisanych powyżej, jak i innych znanych Użytkownikowi.
o. W przypadku zaistnienia wątpliwości Użytkownika, co do braku przeciwwskazań korzystania z Saunarium, powinien on w tym zakresie zasięgnąć rady specjalisty, przed skorzystaniem z niniejszej usługi.
p. Do sauny należy wchodzić boso.
q. Z miejsc siedzących w saunach suchych można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to także przestrzeni pod stopami. Całe ciało dotykające desek musi spoczywać na ręczniku.
r. Do saun parowych (mokrych) należy wchodzić boso bez ręcznika. W saunach parowych (mokrych) przed zajęciem miejsca na ławce należy opłukać je wodą korzystając z węża znajdującego się przy wejściu. Po zakończeniu pobytu czynność tą należy powtórzyć.
s. Obsługą Saunarium i znajdujących się w nim urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Saunarium. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz płynów, esencji, olejków
i innych substancji do kąpieli parowych. Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego.
t. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach Saunarium należy pamiętać o różnicy temperatur
i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.
u. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia, zawrotów głowy, duszności itp. należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie pracowników Saunarium i jeżeli jest to możliwe jak najszybciej opuścić Saunarium.
v. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem.
w. Nie wolno samodzielnie polewać pieców w saunach wodą, ani żadnymi innymi płynami.
x. Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
y. W kabinach saun znajdują się przyciski alarmowe służące do wezwania pomocy w razie wypadku.
z. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.
aa. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich
(np. ręcznikiem, płaszczem czy prześcieradłem kąpielowym).
ab. Zachowanie Użytkowników przebywających w strefie Saunarium nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym ani być dla nich uciążliwe. Bieganie, hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym korzystającym z Saunarium itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
ac. Użytkownicy, których komfort saunowania lub poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone na skutek zachowań innych Użytkowników, w szczególności opisanych powyżej, lub z innych powodów powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników obsługi Saunarium.
ad. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.
ae. Osoby niestosujące się do zasad ujętych w powyższym Regulaminie mogą być upomniane przez obsługę i/lub wyproszone z Saunarium bez zwrotu opłaty za wstęp.

4. REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI W CZĘŚCI BASENOWEJ, WELLNESS/SAUNARIUM

a. Korzystanie z usług i atrakcji obiektu „Termy Szaflary” w części basenowej, wellness i saunarium możliwe jest po uprzednim wykupieniu biletu wstępu.
b. Odpłatność za usługi hotelowe regulowana jest na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach Regulaminu Apartamentów z tym zastrzeżeniem, że w ramach wykupionej usługi noclegowej Gość uprawniony jest do korzystania ze strefy basenów termalnych oraz Saunarium w godzinach zameldowania w hotelu bez uiszczania dodatkowych odpłat.
c. Bilety wstępu dzielą się na:

 • Bilety jednorazowe
 • Karnety
 • Bilety promocyjne

d. Bilety uprawniające do korzystania z obiektu mogą być nabywane wyłącznie od prowadzącego obiekt lub od jego uprawnionych przedstawicieli.
e. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.
f. Aktualne ceny biletów wstępu i odpłatności za usługi ogłaszane są na stronie internetowej www.termyszaflary.com oraz są udostępniane w recepcji obiektu.
g. Zasady sprzedaży biletów wstępu w ramach ofert promocyjnych regulowane są przez odrębne regulaminy promocji.
h. Bilety wstępu w zależności od ich rodzaju umożliwiają korzystanie z usług i atrakcji przez określony czas, który rejestrowany jest za pomocą zegarka wydawanego przy zakupie biletu wstępu. Opłata za zgubienie zegarka wynosi 200 zł.
i. Opłata za bilety pobierana jest z góry wg cennika. Bilety zakupione w kasie nie podlegają zwrotowi. Goście po zakończeniu korzystania z usług i atrakcji winni zwrócić zegarek. W momencie oddania zegarka, na podstawie odczytu zegarka obliczana jest opłata końcowa
za korzystanie z usług i atrakcji. W przypadku przekroczenia przewidzianego w bilecie wstępu limitu czasowego Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty dodatkowej naliczanej od każdej rozpoczętej minuty przekroczonego czasu ponad czas przewidziany zakupionym biletem, w wysokości:

 • 1zł za każdą dodatkową minutę ponad zakupiony czas basenowy, za wyjątkiem przekroczenia czasu biletu porannego oraz wieczornego w którym to przypadku opłata dodatkowa wynosi 3,00 zł za każdą rozpoczętą minutę przekroczonego czasu,
 • 1zł za każdą dodatkową minutę ponad zakupiony czas pobytu w Saunarium.

j. Opłata dodatkowa o jakiej mowa powyżej doliczana jest od momentu upływu czasu przewidzianego rodzajem zakupionego biletu do momentu oddania zegarka do rozliczenia na recepcji obiektu.
k. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu i konsumpcji na terenie obiektu.
l. Faktury za usługi świadczone na terenie obiektu można otrzymać w informacji, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, informację o chęci otrzymania faktury należy zgłosić przed wybiciem paragonu.
m. W przypadku nie opuszczenia obiektu do godziny 22.00 – doliczana jest dodatkowa opłata
w wysokości 3 zł za każdą rozpoczętą minutę pobytu w obiekcie po godzinie 22.00. Opłata ta doliczana jest od godziny 22.00 do momentu gotowości Klienta do upuszczenia obiektu.
n. Przy zakupie biletu wstępu na część basenową możliwe jest wykupienie wstępu do Saunarium rozliczanego od każdej minuty pobytu wg. stawki – 1zł/minuta.
o. Goście korzystający z Saunarium mogą wypożyczyć ręcznik za co pobierana jest opata w wysokości 10zł. Po zakończeniu pobytu w Saunarium ręcznik powinien zostać zwrócony. Za niezwrócony ręcznik pobierana jest opłata w wysokości 40 złotych.
p. Bilet rodzinny uprawnia do wstępu na teren basenów 2 Osób dorosłych, rodziców/opiekunów

5. Regulamin Karnetów

a. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z karnetów uprawniających do wstępu na teren basenów lub basenów i saun Ośrodka Wypoczynkowego stanowiącego kompleks hotelowo – basenowy „Term Szaflary”.
b. Karnety sprzedawane są w kasach ośrodka Termy Szaflary.
c. Karnety uprawniają do wielokrotnego wstępu na teren basenów albo basenów i saun
„Term Szaflary” w ilości i czasie zależnym od rodzaju karnetu zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
d. Karnety wydawane są w formie karty magnetycznej.
e. Za wydanie karty magnetycznej pobierana jest kaucja w wysokości 15 zł podlegająca zwrotowi przy zwrocie karty. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zagubienia karty magnetycznej lub jej uszkodzenia w stopniu, który uniemożliwia odczyt ilości wykorzystanych wejść.
f. W przypadku zagubienia karty magnetycznej lub jej uszkodzenia w stopniu, który uniemożliwia odczyt ilości wykorzystanych wejść, nie ma możliwości wydania duplikatu karty i nie przysługuje zwrot pieniędzy za ewentualnie niewykorzystane wejścia.
g. Ważność karnetu liczona jest od dnia zakupu, zgodnie z rodzajem karnetu.
h. Karnet jest na okaziciela i mogą z niego korzystać maksymalnie 2 Osoby. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie.
i. Odsprzedaż wejść w ramach karnetu jest zabroniona. W przypadku prób takiej odsprzedaży lub jej dokonania, karnet traci ważność pomimo nie wykorzystania pozostałych wejść, a karta magnetyczna podlega zwrotowi Administratorowi, bez zwrotu środków za niewykorzystane wejścia.
j. W momencie wejścia należy przekazać karnet kasjerowi w celu pobrania kwoty pobytu z konta karnetowego.
k. Karnety posiadają okres ważności w którym należy wykorzystać przypisane do nich środki. Okres ważności nie jest przedłużany.
l. W przypadku nie wykorzystania limitu wejść w okresie ważności karnetu, pozostała kwota
nie jest zwracana.
m. W przypadku przekroczenia limitu czasu objętego wstępem w ramach karnetu pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem „Term Szaflary”.
n. Z karnetu można korzystać w godzinach otwarcia basenu i saun „Term Szaflary”.

6. REGULAMIN MONITORINGU

a. Na terenie Obiektu funkcjonuje szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację wizyjną – monitoring.
b. Administratorem danych osobowych uzyskanych na nagraniach monitoringu jest Administrator Obiektu.
c. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych.
d. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom oraz umożliwienie rozstrzygnięcia kwestii spornych np. dotyczących uregulowania opłat
za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych, czy zgodności zachowania
z Regulaminem. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
do wymienionych celów.
e. Monitoring nie służy do dochodzenia roszczeń innych niż związanych z w/w celami.
f. Monitoring działa całodobowo rejestrując wyłącznie obraz (bez dźwięku).
g. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych wraz ze skróconą klauzulą informacyjną. Pełna klauzula informacyjną wynikającą z art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się w Recepcji i kasie biletowej naszego Obiektu oraz na naszej stronie internetowej: www.termyszaflary.com w zakładce „RODO” pod adresem: www.termyszaflary.com/rodo/ oraz w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: www.termyszaflary.com/polityka-prywatnosci/
h. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia RODO.
i. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane,
i przechowuje przez okres 14 dni. Za wyjątkiem sytuacji w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy nagrania przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
j. Po upływie okresu przechowywania nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
k. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
l. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu ma informatyk, Prezes Spółki (Administratora) praz Kierownik Obiektu.
m. Kamery monitoringu znajdują się wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku łącznie z parkingiem
n. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nagranie może być udostępniony na żądanie gościa jedynie w przypadku zgłoszenia zdarzenia na Policję i tylko poprzez udostępnienie nagrań odpowiedniej jednostce Policji.
o. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania powinna zwrócić się do Administratora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

7. Reklamacje

a. Reklamacje zgłaszane mogą być do Administratora:

 • poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@termyszaflary.com;
 • pisemnie na adres: Termy Szaflary Sp. z o.o. ,ul. Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary;
 • poprzez ustne oświadczenie złożone w recepcji Obiektu uprawnionemu pracownikowi (w takiej sytuacji sporządzona zostanie przez pracownika pisemna notatka, która powinna zawierać pokwitowanie klienta i może zawierać jego ewentualne dodatkowe uwagi)

b. Reklamacje zgłaszane mogą być w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej zgłoszenia. Niedochowanie ww. terminu nie wyklucza możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
c. Reklamacja powinna zawierać dane Osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Administratora.
d. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Administratora i powiadomi Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w taki sposób w jaki przekazano reklamację, chyba że co innego wynika z wyraźnego żądania osoby zgłaszającej reklamację.